ވިލާކޮލެޖުގެ ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގައި ކުރިއައް ގެންދާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި،ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގެ އިސްބޭފުޅުން މާވަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވާއިފި