ކައުންސިލުން މާވަށު ބަނދަރާއި ބައެއް ހުސްބިންތަކުގައި ރުއްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއައްގެންގޮސްފި



ކައުންސިލުން މާވަށު ބަނދަރާއި ބައެއް ހުސްބިންތަކުގައި ރުއްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއައްގެންގޮސްފި